ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่2,3 บ้านบกหวาน,บ้านโพนตาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

0

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัส นค.ถ.39-001 สายบ้านโคกสำราญ ม.4 – บ้านหนองบุญเพียง ม.15 จำนวน 2 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

0

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัส นค.ถ.39-012 สายบ้านหนองหมื่น – วัดป่าดอนแท่นทราย หมู่5,1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

0

ประกวดผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัส นค.ถ.39-001 สายบ้านโคกสำราญ ม.4 – บ้านบุญเพียง ม.15 จำนวน 2 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดาคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่2,3 บ้านบกหวาน,บ้านโพนตาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

0

ประกาศผู้ชะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเพื่อดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ (นางธันวา สุกใส) โดยเฉพาะเจาะจง

Posted by:

0
Page 1 of 2 12