ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัส นค.ถ.39-001 สายบ้านโคกสำราญ ม.4 – บ้านหนองบุญเพียง ม.15 จำนวน 2 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

0

Add a Comment