วิสัยทัศน์  “ตำบลน่าอยู่  สู่ความยั่งยืน

ยุทธศาสตร์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และประเพณี

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตร

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสวัสดิการและความมั่นคงในชีวิต

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพขององค์กรและการมีส่วนร่วม

  เป้าประสงค์

1.โครงสร้างพื้นฐานที่ดี ถนน ไฟฟ้า น้ำประปา

2.ประชาชนมีสุขภาพชีวิตที่ดีในการป้องกันโรค

3.ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ กำจัดขยะมูลฝอย

4.ประชาชนมีคุณภาพชีวิต การศึกษาที่ดี  ชุมชนเข้มแข็ง

5.บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

6 .ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้พอเพียงและมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมพัฒนาอาชีพสร้างงาน เพิ่มรายได้ สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้แก่ประชาชน เข้มแข็งและยั่งยืน

7 .ส่งเสริมสุขภาพพลานามัย พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้ ติดเชื้อ HIV

8.ป้องกันและช่วยเหลือสาธารณะภัย

9 .ส่งเสริมกิจกรรมเด็กเยาวชนห่างไกลยาเสพติด ลดปัญหาอาชญากรรม

10 .ประชาชนได้รับบริการที่ดีและถูกต้อง มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น