สภาพทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน

ที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน  ตั้งอยู่เลขที่  33 หมู่  2  บ้านบกหวาน ตำบลค่ายบกหวาน   อำเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย  โทรศัพท์.  0-4240-7412-3  โทรสาร  0-4240-7412-3

ภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของตำบลมีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ  170  เมตร  มีความลาดเอียงเล็กน้อย  ทางด้านเหนือของตำบลเป็นพื้นที่มีความลาดชัน  2.6%  หน้าดินมีลูกรังปะปน  ทางตอนกลางของตำบลพื้นที่ราบเรียบ มีความลาดชัน  1% ดินเก็บความชื้นได้น้อย และพื้นที่ตอนกลางฝั่งตอนตะวันออกดินมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง มีปัญหาน้ำท่วมเพราะเป็นที่ราบ มีความลาดชัน  0.2% เนื้อดินค่อนข้างเป็นทรายมีความอุดมสมบูรณ์น้อย

อาณาเขตติดต่อ

      องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน มีระยะทางห่างจากอำเภอเมืองประมาณ   11  กิโลเมตร  มีเนื้อที่โดยประมาณ    48  ตารางกิโลเมตร

ทิศเหนือ           ติดพื้นที่เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย  , เทศบาลตำบลวัดธาตุ   และตำบลหนองกอมเกาะ

ทิศใต้              ติดพื้นที่เทศบาลตำบลโพนสว่าง         อำเภอเมือง      จังหวัดหนองคาย

ทิศตะวันออก       ติดพื้นที่ตำบลจอมศรี     อำเภอเพ็ญ      จังหวัดอุดรธานี

ทิศตะวันตก        ติดพื้นที่ตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมือง   และตำบลสระใคร

อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย

การคมนาคม   แยกได้

ถ้าเดินทางมาจากจังหวัดอุดรธานี ใช้เส้นทางถนนมิตรภาพ  อุดรธานี-หนองคาย  ถึงสี่แยกไฟแดงหนองสองห้องเลี้ยวขวาทางแยกมาอีก  2.5  กิโลเมตร  ถึงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน  ตั้งอยู่ทางด้านซ้ายมือ

ถ้าเดินทางมาจากจังหวัดหนองคาย  ใช้เส้นทางถนนมิตรภาพ  อุดรธานี – หนองคาย ห่างจากจังหวัดหนองคาย  11  กิโลเมตร  ถึงสี่แยกไฟแดงหนองสองห้องเลี้ยวซ้ายทางแยกมาอีก  2.5  กิโลเมตร  ถึงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวานตั้งอยู่ทางด้านซ้ายมือ

เขตการปกครอง/พื้นที่รับผิดชอบ

        พื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน  มีจำนวน  15  หมู่บ้าน    ได้แก่

  1. หมู่บ้านที่อยู่ในเขต อบต. เต็มทั้งหมู่บ้าน  ได้แก่

หมู่ที่  1  บ้านนาฮี               หมู่ที่  2  บ้านบกหวาน

หมู่ที  3  บ้านโพนตาล        หมู่ที่  4  บ้านโคกสำราญ

หมู่ที่  5  บ้านหนองหมื่น      หมู่ที่  7 บ้านคำโป้งเป้ง

หมู่ที่  9  บ้านดอนกอก        หมู่ที่  15  บ้านหนองบุญเพียง

หมู่ที่  16  บ้านนาฮีน้อย

  1. หมู่บ้านที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของ อบต.บางส่วน  ได้แก่

หมู่ที่  8  บ้านหนองสองห้อง      หมู่ที่  10  บ้านหนองสองห้อง

หมู่ที่  11  บ้านหนองสองห้อง    หมู่ที่  12  บ้านค่ายนคร

หมู่ที่  13  บ้านโพธิ์เงิน              มู่ที่  14  บ้านหนองสองห้อง

ท้องถิ่นอื่นในตำบล  ได้แก่  เทศบาลตำบลหนองสองห้อง


สภาพสังคม

สถาบันการศึกษาและองค์กรด้านต่างๆ

–   โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา    1                  โรงเรียน

–   โรงเรียนมัธยมศึกษา                                  1                  โรงเรียน

–   โรงเรียนประถมศึกษา                                 5                  โรงเรียน

–    ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน               10                แห่ง

–   หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน                      11                แห่ง

–   ศูนย์การเรียนชุมชน  (กศน.)                        1                  ศูนย์

–   ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร             1                  ศูนย์

–   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                    2                  ศูนย์

–   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย  (มจร.) วิทยาลัยสงฆ์    1     แห่ง

–  โรงเรียนเทคโนโลยีเอเชียหนองคาย  (เอกชน)        1                  แห่ง

–   ศูนย์ปฏิบัติงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน   1                  ศูนย์

สถานที่ทางศาสนา

วัด          14    แห่ง

มัสยิด     1     แห่ง

สาธารณสุข

โรงพยาบาลศูนย์ชุมชน /  หมู่บ้าน      1        แห่ง

ข้อมูลอื่น ๆ

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

ที่สาธารณะ                       2,300     ไร่

มวลชนจัดตั้ง     

อปพร.                           3    รุ่น  (136  คน)

กลุ่มอาชีพสตรี               12   กลุ่ม

กลุ่มเยาวชน                   9     กลุ่ม

กลุ่มสตรีตำบล               1     กลุ่ม

กลุ่มแม่บ้าน                   9     กลุ่ม

กลุ่มเกษตร                    1     กลุ่ม

กลุ่มชมรมผู้สูงอายุ         1     กลุ่ม

กลุ่มชมรมผู้พิการ           1     กลุ่ม

แหล่งน้ำ

        แหล่งน้ำธรรมชาติ

ลำน้ำ/ห้วย                   14                แห่ง

บึง/หนอง                    20                แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

ฝาย                            13                แห่ง

บ่อน้ำดื่ม                      250               แห่ง

บ่อน้ำโยก                     29                แห่ง

บ่อน้ำประปาประจำหมู่บ้าน    14                แห่ง

ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

พื้นที่ป่าไม้

ที่สาธารณะ                        2,300             ไร่

การไฟฟ้า

การไฟฟ้าเข้าหมู่บ้าน           15                หมู่บ้าน

ถนน  คสล.                         114               เส้น

ถนนลาดยาง                        3                  เส้น

ถนนลูกรัง                            107               เส้น

ที่ทำการไปรษณีย์                 1                  แห่ง

 สภาพทางเศรษฐกิจ

 อาชีพ

กลุ่มอาชีพแยก  4  กลุ่มใหญ่

  1. กลุ่มอาชีพจักสานไม้ไผ่
  2. กลุ่มอาชีพทอผ้าย้อมสีจากธรรมชาติ
  3. กลุ่มอาชีพทำขนม
  4. กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูป

ด้านการท่องเที่ยว

กิจกรรมและผลงานในด้านทางท่องเที่ยว

  1. องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน  มีร้านจำหน่าย OTOP ระดับ 3  ดาว ที่มีชื่อเสียง ชื่อศูนย์พัฒนาอาชีพและร้านจำหน่ายสินค้าตำบลค่ายบกหวาน  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 16  บ้านนาฮีน้อย  ตำบลค่ายบกหวาน
  2. สวนพฤกษศาสตร์  สวนพืชสมุนไพรนานาชนิด  สำหรับการพักผ่อนของประชาชนภายในเขตตำบลและพื้นที่ใกล้เคียง  ตั้งอยู่หมู่ที่  5  บ้านหนองหมื่น
  3. มีสนามกอล์ฟ  18  หลุม  ซึ่งในแต่ละวันมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาใช้บริการมากมาย ตั้งอยู่หมู่ที่  1  บ้านนาฮี,หมู่ที่ 15 บ้านหนองบุญเพียง ตำบลค่ายบกหวาน  ในการเดินทางไปสนามกอล์ฟต้องผ่านศูนย์จำหน่ายสินค้าก่อน
  4. โครงการริเริ่มสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ “เปิดตำนานค่ายบกหวาน”

หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

โรงแรม                                           1        แห่ง

ปั้มน้ำมัน                                         2        แห่ง

โรงงานอุตสาหกรรม (ขนาดเล็ก)        5        แห่ง

โรงสีข้าว                                         8        แห่ง

สนามกอล์ฟ ขนาด 18 หลุม              1        แห่ง

ที่จำหน่ายเนื้อสัตว์                           1        แห่ง

ร้านค้าปลีก                                     77       ร้าน

ร้านค้าสหกรณ์                                1        ร้าน

ศูนย์แสดงสินค้าตำบล  (OTOP)       1        ศูนย์

คลินิก                                             2        แห่ง

หอพัก                                            2        แห่ง

ฟาร์มเลี้ยงสุกร                                4        แห่ง

อู่ซ่อมรถ (รถยนต์)                           1        แห่ง

ร้านซ่อมรถ (จักรยานยนต์)                4        แห่ง

ร้านตัดผม                                       11       แห่ง

เสาสัญญาณโทรศัพท์                       6        แห่ง

สถานีวิทยุ                                       1        แห่ง

ตลาดนัด                                         3        แห่ง