♦ การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
ประกาศ ก.ถ. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้ง
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.2563
♦ การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
ประกาศ ก.จ. กทจ.และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ.2563
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอนย้าย การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดหนองคาย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.2561
♦ การพัฒนาบุคลากร
ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
♦ การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศ ก.จ. กทจ. และ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดหนองคาย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคงากนทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล ตำแหน่งครูเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ.2561
♦ การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศ ก.จ. กทจ. และ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564
ประกาศ ก.จ. กทจ. และ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ.2563
ประกาศ ก.จ. กทจ. และ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
ประกาศ ก.อบต. จังหวัดหนองคาย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูแลบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2562
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการแบะพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561
ประกาศ ก.อบต. จังหวัดหนองคาย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ พ.ศ. 2559
ประกาศ ก.อบต. จังหวัดหนองคาย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2559
ประกาศ ก.อบต. จังหวัดหนองคาย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิการอุทรธ์ การพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.2559
ประกาศ ก.อบต. จังหวัดหนองคาย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น พ.ศ.2558